4. BÖLÜM

MAYALAR DA ZÜLKARNEYN İNANCI

 Bu aşamaya kadar Kur’an ve hadisler yönünde konuya izah getirmeye çalışırken ,birde diğer taraftan kısaca bakabiliriz.

Acaba zannımca Mayalarda bu kadar derin izler bıraktığı düşünülen Hz Zülkarneyn Mayaların kendi belgelerinde hiç belirti bırakmamışmıdır?

Bu noktada şöyle bir konu ortaya çıkıyor ki , bir dönem tek tanrı inancını benimseyerek sapkın düşüncelerden kurtulan Mayalar bunu kendi yazıt ve belgelerinede taşımış olmaları çok makul ve mantıklıdır.

Maya yazıtlarında bahsedilen KUKULKAN acaba Zülkarneyn olabilirmi ?

 

Kukulkan: Toltekler ve Aztekler’deki adı “sakallı yılan” anlamında Quetzalcóatl, quiché dilindeki adı Gucumatz’dır. Bu ad Pueblo kızılderililerinin dilinde “sakallı yılan” , Meksika kızılderililerinin dilinde ise “kuş-yılan” anlamına gelir. Mayalar’da bu ilah “tüylerle kaplı yılanların efendisi” anlamında Kukulkan adını almıştır. Tasvirlerde tüylü bir yılan olarak gösterilmekle birlikte, eski metinlerde onun aslında bir yılan olmadığı, beyaz insan ırkına mensup olduğu açıkça belirtilir.Toltek, Aztek, Maya ve İnka metinlerine göre, insanlarla bir süre yaşamış, onlara doğru yolu gösterdikten ve uygarlığı öğrettikten sonra göklere geri dönmüştür. Kimi metinlerde ondan tek kişi olarak değil, çoğul olarak söz edilir. Maya dilinde “yılan” ile “gökyüzü” sözcükleri telaffuzları bakımından eşseslidir ve “kaan” olarak telaffuz edilirler.

Maya dillerindeki okunuşu “Kukuul kaan”dır.    KAYNAK VİKİPEDİA                         

 

KUKUUL KAAN , okunuş bakımından Türkçe'den gelen  ‘Kaan’ ,’Hakan’ yada ‘Han’ gibi bir kelimeye çok benzemesi ise hem Kur’an da anlatıldığı gibi Zülkarneyn’in Dünyaya hükmeden bir hükümdar olduğuna ,yapılan pek çok yorumda (internette araştırılırsa görülecektir) Zülkarneynin Türklerden çıkan bir büyük mehdi ve veli bir şahıs olduğu konusuyla,(En doğrusunu Allah C.C bilir) ve hemde beklenen ahir zaman Mehdi'sinin de  yine bu büyük Türk milletinden çıkacak olmasıyla ki bu konuda hadislerle bellidir inşaAllah son derece manidardır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kur’an-ı Kerim’de Zülkarneyn, Hz. Muhammed devrinde Mehdi adıyla anılmıştır. Zülkarneyn yeryüzünde yaşadığı müddetçe yapacağı ve yaptığı işlerde, söyleyeceği sözde hiçbir kimsenin, zümrenin, topluluğun veya milletin rızasını kazanma çabası gütmeyecek, sadece Allah rızasını gözetecektir. Yardım isteyen her topluluk, millet ve devletten kendisiyle uzlaşabilenlere faydalı işler yapacaktır.      

 

(İnternetteki bir makaleden alıntıdır) 

------------------------------------------------------------------------------------------      

  

    HZ. MEHDİ (A.S.) İSTANBUL’U MANEN FETHEDECEKTİR

 

Hz. İbni Amrdan (r.a.) rivayet edilmiştir: Peygamberimiz (sav) buyurdu ki:

Ey Ümmet! Altı şey vardır ki; onlar olmadan kıyamet kopmaz (altıncısı) medinenin (şehrin)fethi.

 

-Denildi ki : Hangi medine? (Hangi şehir?)     -Buyurdu ki: Konstantiniyye.     (*) Bu Konstantiniyyenin Hz. Mehdi (a.s.) tarafından yapılacak fethidir.

 

(Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci,Kıyamet Alametleri, s. 204 - Ramuz-el Ehadis, s. 296)

 ---------------------------------------

Doğruyu, yanlışı ayırt eden, aldatmayan, çalmayan ve dinine bağlı emiriniz (Hz. Mehdi (a.s.)) Konstantiniyye'yi (İstanbul’u) fethedecektir.

(Mehdilik ve İmamiye, s. 196) 

 -------------------------------

 Dünyada hiçbir zaman kalmayıp ancak tek bir gün kalsa bile o günde benim ailemden bir zatın (Hz. Mehdi (a.s.)'nin ) Deylem dağına (yahut eyaletine) ve Konstantiniyye şehrine (İstanbul’a) sahip olması için Allah (c.c.) muhakkak o günü uzatacaktır.

(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 74 / Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 440)

 --------------------------------

 Hz. Mehdi (a.s.) Konstantiniyye ve Deylem dağını fethedecektir. 

 

 (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZÜLKARNEYN’E VERİLEN ‘’ SEBEP’’

 

Konunun başında izah edilmeye çalışılan ve Hz Zülkarneyn’e verilen ‘’sebep’’lerin ne olduğunu anlamak için yine Kehf suresinin ilgili ayetlerini incelemeye devam edelim.

 

 

 Kehf 84. İnna mekkenna lehu fil erdı ve ateynahü min külli şey'in sebeba

 

“Biz onun için yeryüzünde güç ve saltanat hazırladık ve ona herşeyden bir sebep verdik.”

 

Kehf 85. Fe etbea sebeba

 

“O da bir sebebi izledi.”

 

Kehf 89. Sümme etbea sebeba

 

“Sonra bir sebebi daha izledi.”

 

Kehf 92. Sümme etbea sebeba

 

“Sonra yine bir sebebi izledi.”

 

 

 Acaba Zülkarneyn’e verilen sebeb nedir?

 

  Kur’an ‘daki ayetleri incelediğimizde bazı sonuçlara varabiliyoruz.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Mü’min36. Ve kale fir'avnü ya hamanübni lı sarhal le allı eblüğul esbab

 “Firavun dedi ki: "Ey Haman, sebeplere ulaşabilmem için bana yüksek bir kule yap!"

 

Mü’min 37. Esbabes semavati fe attalia ila ilahi müsa ve innı le ezunnühu kaziba* ve kezalike züyyine li fir'avne suü amelihı ve sudde anis sebıl* ve ma keydü fir'avne illa fı tebab

 

"Göklerin sebeplerine ulaşırsam, Musa'nın tanrısına da ulaşırım. Ben onun yalancı biri olduğunu düşünüyorum." Firavun'a, yaptığı işin kötülüğü bu şekilde süslü gösterildi de yoldan saptırıldı. Firavun'un tuzağı hep kayıptadır.”

 Esbab: göğe çıkmayı sağlayan şeyler

 

 Sad10. Em lehüm mülküs semavati vel erdı ve ma beynehüma feyerteku fil esbab

 Sad10 Yoksa göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların mülk ve saltanatı onların mı? Eğer öyleyse sebepler içinde yükselsinler.

 Esbab: göğe çıkmayı sağlayan şeyler.

 

Hac15. Men kane yezunnü el ley yensurahüllahü fid dünya vel ahırati felyemdüd bi sebebin iles semai sümmelyakta' felyenzur hel yüzhibenne keydühu ma yeğıyz

 “Kim Allah'ın dünyada ve ahirette kendisine yardım etmeyeceğini sanıyorsa; bir sebeple göğe uzansın, sonra öteki ilişkilerini kessin de bakıversin: Oyunu, öfkelendiği şeyleri gerçekten giderecek mi?”

 Sebeb: göğe çıkmayı sağlayan şey.

(Tercümeler alıntıdır)

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Yukarıdaki izahlara baktığımızda Sebep ten kastedilen şeyin göğe çıkmaya yarayan şeyler

olacağı anlaşılmaktadır ki en basit mantıkla bunlar ; uçak , helikopter , roketler ve bu neviden teknolojik araçlar olabilir, aslında sebep bilindiği gibi araç anlamına da gelmektedir inşaAllah.

 

Yine Kur’an da iki surede Allah (C.C) şöyle buyurmaktadır

 

NAHL SURESİ /8. Hem binesiniz diye, hem de süs olarak atları, katırları ve merkepleri de yarattı.Bilemeyeceğiniz daha nice şeyleri de yaratır.

 

YASİN SURESİ /42. Biz onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık. 

 

Hz NUh‘a gemiyi veren yüce Allah Hz Zülkarneyn’e uçmaya sebep olan bir araç vermiş olması son derece normaldir. Allah her şeye kadirdir.

 

Beklide böyle bir sebep ile Hz Zülkarneyen dünyaya hakim olabilmiş ve o devir için en uzak sayılacak yerlere çok kısa sürelerde zahmetsizce gitmiş ve görevini yapmıştır.

 

(En doğrusunu Allah bilir.)

 

  

 

Hz MEHDİ’NİN ‘’SEBEP’’LERİ

 

Hadislerde bahsedildiği üzere ‘’ Mehdi tıpkı Zülkarneyn gibi…’’ dünyaya hakim olacaktır, ve tıpkı Zülkarneyn gibi Mehdi’de bu sebeplerden faydalanacaktır.Zaten bu günkü teknoloji sayesinde dünya ulaşılmaz bir yer olmaktan çıkmış en uzak kıtalar bile  hava taşımacılığı ile yakın hale gelmiştir.

 

Ama bu gün uzak kıtaları yakın hale getiren başka sebepler de vardır , ve bu sayede cismen olmasada fikren uzak kıtalara ulaşılabilmek son derece kolay ve zahmetsiz vede çok daha hızlı, hatta an kadar hızlı olabilmektedir.

 

Bu sebepler internet , televizyon ve bilişim teknolojileridir inşaAllah.

 

Bilidiği gibi internet ve bilişim teknolojileri elektromanyetik dalgalar yoluyla yapılmaktadır,Ve bu elektromanyetik dalgalar havada ve atmosfer tabakalarında yani gökte hareket eden ‘’sebep’’ lerdir.

 

İşte ahir zamanın beklenen büyük Mehdisi de bu sebepler çerçevesinde  tüm dünyaya ulaşıp tebliğ görevini yaparak bütün dünyaya hakim olacak ve İslam ahlakını yayacaktır inşaAllah. (En doğrusunu Allah bilir.)

 

 

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !